Podklady pro vymáhání pohledávky

Pokud věřitel hodlá dlužnou pohledávku vymáhat soudní cestou nebo způsobem vymáhání prostřednictvím soukromých specializovaných firem, musí si dopředu připravit veškeré podklady, které jsou pro vymáhání takových pohledávek k zapotřebí.

Velmi důležitou se jeví příprava pro krok k vymáhání. Je nutné si vzít veškeré doklady, jenž s případem souvisí, a porovnat jejich případnou důkazní sílu. Určitě musí věřitel předložit, na základě čeho vůbec chce finanční prostředky zaplatit. V tomto případě se jedná například o fakturu, směnku nebo kupní smlouvu. Jestliže byl nebo je uzavřen mezi věřitelem a dlužníkem smluvní vztah, musí být předložena smlouva, která tento právní vztah dokládá. V některých případech nemusí být podle zákona smluvní vztah uzavřen písemně, ale před soudem je pak těžko prokazatelné, že dlužník má opravdu zaplatit a jednání jsou zdlouhavá a nemusí vést k úspěchu žalující strany.

Dalším výhodným listinným důkazem jsou upomínky. V některých případech je přesně stanoveno, že se musí dlužník upomenout, v jiných to záleží na rozhodnutí věřitele. Přesto v případě jejich existence je vhodné mít doklad buď o odeslání nebo o doručení upomínky dlužníkovi, v případě soudního řízení žalovanému.

Nejvýhodnější je ovšem mít potvrzení, že dlužník s dluhem souhlasí a uznává jej. V případě existence tohoto dokumentu, je jen velmi obtížné tvrdit opak. Na listině, na které dlužník uznává dluh, musí být v každém případě jeho podpis, přesná částka a většinou se zde objevuje navrhnutý způsob řešení. Součástí uznání bývá i sepsaný splátkový kalendář, se kterým souhlasí věřitel a pod tímto řešením je připojen jeho podpis.

Je důležité si před podáním žaloby zkontrolovat, zda na smlouvách jsou oba podpisy, tedy jak věřitele, tak i dlužníka. Jelikož smlouva je v těchto případech většinou bilaterální (dvoustranný) právní vztah, a tudíž není možné mít ji podepsanou pouze jednou stranou.

Při podávání žaloby je dobré nejprve soudu poskytnout tyto podklady v kopiích, stačí obyčejných. Soud v případě nejasností má totiž možnost si originály vyžádat a žalobce je povinen je poskytnout do lhůty, kterou konkrétní soud ve výzvě uvede. Zpravidla jsou dostačující čitelné kopie listinných důkazů.

Věřitel může podat žalobu k soudu v případě jakékoliv dlužné částky. Nezáleží na její výši, výhodnost si musí věřitel spočítat sám a posoudit ztrátu v případě neúspěchu. Z výše dlužné částky se poté odvíjí soudní poplatek, který musí věřitel zaplatit předem, ale při vydání platebního rozkazu je uvedeno, že tento poplatek musí zaplatit již žalovaný (dlužník). Nejnižší činí 600,- Kč.